ppnt gdynia | centrum designu

Konkurs - wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Ruszył nabór ofert w konkursie skierowanym do organizacji pożytku publicznego. Zgłoś swój projekt i stwórz razem z PPNT Gdynia | Centrum Designu zrównoważone miasto!

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 3370/21/VIII/M z dnia 23.02.2021 roku, ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 złotych.

Cele merytoryczne konkursu:
 • ·  strategiczne działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym w mieście;
 • ·  działania lokalne i  kolektywne angażujące mieszkańców i dające im poczucie sprawczości;
 • ·  edukacja w zakresie skutków zmian klimatu i sposobów zapobiegania;
 • · działania wpisujące się w strategię miasta na rzecz zapobiegania zmian klimatu;
 • ·  estetyzacja przestrzeni publicznej;
 • ·  wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni; 
 • · wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;
 • · promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej;   
 • · oferty powinny uwzględniać co najmniej jedno z wyzwań mieszkańców Gdyni:
  •   a. zrównoważone zakupy;
  •   b. niemarnowanie jedzenia;
  •   c. jakość powietrza;
  •   d. segregacja śmieci w przestrzeni publicznej i prywatnej;
  •   e. elektroodpady;
  •   f. naprawa i drugie życie przedmiotów;
  •   g. zasoby wodne/walka z suszą;
  •   h. zrównoważony transport;
  •   i. tereny zielone i dbanie o flore i faune w mieście;
  •   j. zanieczyszczenie światłem; 
  •   k. oszczędzanie energii.
  
Kryteria oceny ofert:
 • · innowacyjność -  najwyżej punktowane będą nowatorskie działania związane z zapobieganiem zmian klimatu w mieście Gdynia, promujące dobre praktyki i zrównoważone projektowanie, oparte na technologii zrównoważonego budownictwa i rozwoju miast. Najwyżej punktowane będą zadania wykorzystujące wzornictwo wpisujące się w idee ekonomii cyrkularnej i procesów zorientowanych na człowieka, stosujące wysokiej jakości, trwałe materiały i rozwiązania.
 • · kontekst społeczny - wysoko ocenione zostaną propozycje progresywne, trwałe w skutkach i kreujące dobre postawy mieszkańców związane z zapobieganiem zmian klimatu wśród mieszkańców.
 • · lokalność - dostosowanie charakterystyki zadania do specyfiki Miasta Gdyni oraz dzielnicy, której dotyczy projekt. Wpisujące się w strategie miasta dot. zapobiegania zmian klimatu. Poprawiające funkcjonowanie miasta, rozwiązujące zidentyfikowane problemy i współgrające z estetyką miasta.
 • · kompleksowość zadania - najwyżej punktowane będą oferty uwzględniające działania konsultacyjne ze społecznością lokalną przed realizacją projektu oraz działania promocyjne i animacyjne w trakcie trwania projektu.

Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. 
Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku“.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
 

Przeczytaj raport.

 

SZCZEGÓŁY I ZAKRES KONKURSU.


Złóż ofertę.


Masz wątpliwości, chcesz zapytać o projekt? Zadzwoń do nas tel. +48 58 88 08 233