ppnt gdynia | centrum designu

KONKURS - kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej 2017

Trwa kolejna odsłona Konkursu na działania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 5700/17/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 złotych.

 
Cele merytoryczne zadania:  
· estetyzacja przestrzeni publicznej,
· 
promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej,
· stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów,
· promocja Gdyni jako miasta przyjaznego mieszkańcom,
· wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez angażowanie ich w proces przekształceń,
· zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznej z użytkowania wadliwego społecznie na użytkowanie integrujące społeczność,
· przyjanie nawiązywania pozytywnych relacji społecznych,
· propagowanie postawy odpowiedzialności za lokalną przestrzeń.  

Oferty należy składać do dnia 28.02.2017 roku do godziny 16.00 w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 r.”

Szczegóły oraz formularz oferty znajdziecie tutaj!

---
 NABÓR ZAKOŃCZONY

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty:
 
 Oferta nr 1
Nazwa: Projekt Nabrzeże
Instytucja: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Wnioskowana kwota dotacji: 51 000,00
Koszt całkowity zadania: 53 000,00  

Oferta nr 2
Nazwa: Przyjazna przestrzeń Parku Kolibki
Instytucja: Stowarzyszenie Traffic Design
Wnioskowana kwota dotacji: 52 520,00
Koszt całkowity zadania: 61 945,00

foto. Traffic Design

---
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej Prezydent Miasta Gdyni przyjął do realizacji Ofertę nr 2, przyznając następującą kwotę dotacji:

Stowarzyszeniu Traffic Design na zadanie - Przyjazna przestrzeń Parku Kolibki – 52 520,00 zł